سرنرده پله و تراس (سنگ روی نرده سنگی)

سرنرده پله و تراس (سنگ روی نرده سنگی)