قرنیز زیر و روی نرده سنگی پله و تراس

قرنیز زیر و روی نرده سنگی پله و تراس